0888908015
В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка
Radevi.bg» Общи условия

Общи условия

Правила и Общи Условия за ползване на онлайн магазина на В и Р Акация ЕООД

С използването на този сайт Вие се съласявате с условията за ползването на radevi.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „В и Р Акация” ЕООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5Б, ЕИК 203829442, представлявано от Радослав Радев, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Радеви бг”, наричан по-долу "radevi.bg".


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „В и Р Акация” ЕООД

 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5Б

 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София , бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5Б, ет.5, ап.13

 4. Данни за кореспондeнция: България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5Б, ет.5, ап.13., Email: vir_akacia@abv.bg , тел: +359 888 030 442

 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203829442

 6. Администратор на лични данни 428667

 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: 02/940 20 46

факс: 02/940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02/980 25 24

факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: 02/935 61 13

Факс: 02/980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Онлайн решаване на спорове

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG 

 8. В и Р Акация ЕООД е регистрирана по ЗДДС с идентификационен No по ДДС BG203829442 от 11.01.2016 на основание чл. 100, ал.1 от закона. 


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА В и Р Акация ЕООД

Чл. 3. radevi.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.radevi.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от radevi.bg стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на radevi.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от radevi.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с radevi.bg, съгласно поддържаните от radevi.bg електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от radevi.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с radevi.bg чрез интерфейса на страницата на radevi.bg, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на radevi.bg в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от radevi.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.radevi.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

 (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

 (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на radevi.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на radevi.bg в Интернет.

 (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на radevi.bg и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 (2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА radevi.bg

Чл. 7. (1) За да използва radevi.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп като му се предоставя правото да направи покупка от онлайн магазина и без такава, като изпращайки поръчката посочва име, телефон, адрес за доставка.

 (2) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 (3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 (4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. 


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в radevi.bg .

 Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1) Извършване на регистрация в radevi.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в radevi.bg, като му се предоставя правото да направи покупка от онлайн магазина и без такава, като изпращайки поръчката посочва име, телефон, адрес за доставка. Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на radevi.bg чрез идентифициране с име и парола или използвайки правото за бърза поръчка;

 (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на radevi.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 (4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

 (5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 (6) Избор на способ и момент за плащане на цената;

 (7) Потвърждение на поръчката.

Важно: При покупка от онлайн магазина, ползвателят/посетителят трябва да е над 16-годишна възраст или в противен случай да извършва поръчката с настойник, чиито имена и телефон за контакт трябва да остави в полето за коментар.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

 (2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

 (3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.


 VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в radevi.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 (2) Доставчикът не предлага и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

 Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на radevi.bg.

 (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на radevi.bg.

 (3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на radevi.bg.

 (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на radevi.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

 Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 (3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за разопаковани и/или отворени от Потребителя опаковки;

 (3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 (4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

 (5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 (6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

 Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на radevi.bg.

 (2) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика radevi.bg.

 (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 (4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 (5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.


 VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

 Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 (2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 Чл. 20. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

 Чл. 21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.


 IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията/финализиране по поръчката.

 (3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. С нашата  Политика за защита на личните данни можете да се запознаете тук.

 Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на radevi.bg.

 (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

 Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

 В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

 (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://radevi.bg/obshti-uslovia, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


 XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на radevi.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва radevi.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

 (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на radevi.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

 (3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което radevi.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

 (4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в radevi.bg, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.

 Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20 март 2017.


XIV. Използване на бисквитки (cookies)

Уеб сайтовете, включително и radevi.bg би могъл, използват бисквитки (cookies), като се записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация се използва само за подобряване на сайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър.

Можете да използвате този сайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при регистрация или закупуване на стоки и услуги от нашия онлайн магазин. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили.

Изключването на cookies може до доведе до непълноценно или невъзможно използване на част от функционалностите в сайта.

Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

 


Πpилoжeниe № 1 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa
Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:
І. Πpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.
І. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ 14 дни.
ІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.
Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни нa radevi.bg и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa или na eлeĸтpoннaта ни пoщa).
III. Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз. Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.
Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.
ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.
Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим вcичĸи плaщaния, ĸoитo cмe пoлyчили oт Bac, вĸлючитeлнo paзxoдитe зa дocтaвĸa (c изĸлючeниe нa дoпълнитeлни paзxoди, cвъpзaни c избpaн oт Bac нaчин нa дocтaвĸa, paзличeн oт нaй-eвтиния cтaндapтeн нaчин нa дocтaвĸa, пpeдлaгaн oт нac), бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac.
Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo. Bиe тpябвa дa пoeмeтe пpeĸитe paзxoди пo вpъщaнe нa cтoĸитe. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa.
Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa изпpoбвaнeтo им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

Допълнителна потребителска информация вижте на http://radevi.bg/obshti-uslovia


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от  договора

Попълнете и изпратете следния формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

- до В и Р Акация ЕООД, България, гр. София, 1000, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5Б, vir_akacia@abv.bg

- с настоящото Ви уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения с мен/нас* договор за покупка на следните стоки/за следната услуга*

- поръчано на/получено на*

- имена на поръчалия/поръчалите*

- адрес на поръчалия/поръчалите*

- подпис на потребителя/потребителите ( само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- дата

*ненужното се зачертава

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО и ПРОИЗХОД
ОТВОРИ
преди да платиш
ЗАМЯНА и ВРЪЩАНЕ
2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 39лв.